Obchodní podmínky

0 Flares 0 Flares ×

 

 Obchodní a všeobecné podmínky užívání

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2013 pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou A+ Servis notebooků Zlín – David Pivoňka. (dále prodávajíci – obchod) a kupujícím. V závislosti na změně příslušných právních norem, si prodávájící vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na svém webovém portále.

Právní vztahy mezi obchodem/prodávajícím a kupujícím/spotřebitelem (koncový zákazník, nepodnikající osoba)  se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím/podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považuje sídlo firmy David Pivoňka, Bratří Jaroňků 5218, Zlín, 76001 a adresy kupujícího, uvedené v objednávce.

 
 
 
 
 
 

 

Platební podmínky

 

 • Hotově – Při osobním odběru musí být zboží vyzvednuto do tří pracovních dnů po vyrozumění o vyřízení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku a účtovat penále ve výši 10% z celkové hodnoty objednávky.
 • Dobírkou – cenu zaplatíte až při převzetí zboží od přepravní společnosti
 • Bankovním převodem – cenu objednávky můžete uhradit převodem nebo vkladem ze svého na náš účet u GE Money: 204873575/0600  na základě potvrzené objednávky. Jako variabilní symbol platby vždy uvádějte číslo dané objednávky, které vám bude sděleno v emailové odpovědi systému na vaši objednávku.
 • V případě, že provedete platbu před potvrzením objednávky z naší strany a zboží nebude dostupné, kontaktujte nás a platba bude do 30-ti dnů vrácena odesílateli bankovním převodem.Částka bude ponížena o příchozí a odchozí poplatky dle platného ceníku naší banky.
 • V případě platby v jiné měně, než CZK, nás před platbou kontaktujte pro sdělení výše poplatku za transakci o kterou bude částka navýšena.
 • Zálohová platba. Platba formou zálohy je nutná u ceny košíku převyšující 20 tisíc korun. Záloha je stanovena na 50% celku. Pokud bude cena v košíku vyšší než 20 tisíc, musíte uhradit polovinu ceny převodem na účet, případně složit sumu v hotovosti. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo objednávky. Až bude vaše objednávka zpracována a zboží připraveno na expedici, bude vám vše zasláno na vaši adresu formou dobírky nebo při volbě osobního odběru připraveno k vyzvednutí na prodejně. Při osobním převzetí doplatíte hotově zbývající část faktury.
 
 

Upozornění

 

Pokud zákazník zvolí platbu předem na účet-bankovní převod, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dnů od její realizace. Pokud naše společnost neobdrží v této lhůtě platbu na svůj bankovní účet, nebo pokud neobdrží vyrozumění z banky zákazníka o odeslané platbě, bude objednávka zrušena. Před zrušením objednávky bude zákazník upozorněn a požádán o neprodlenou realizaci očekávané platby. Pokud dojde ke zrušení objednávky z důvodu nezaplacení, prodávající si vyhrazuje právo účtovat penále ve výši 10% z celkové hodnoty objednávky.

 

Prodávající má právo objednávku stornovat  bez udání důvodu v případě, že zboží již není skladem.  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu na základě dobropisu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodejce, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 – 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

 

 

  

Reklamační řád

 

Reklamační řád je v souladu s platným Obchodním zákoníkem, resp. Občanským zákoníkem s zákonem na ochranu spotřebitele.

U každé položky z eshopu je uvedena záruční doba v měsících. Pokud zákazník nakupuje jako podnikatel, platí pro jeho nákup záruční doby zkrácené a to sice v maximální době 24 měsíců. Pokud bude u produktu uvedena delší záruční doba, je zkrácena na 24 měsíců pro prodej podnikajícímu subjektu, u použitého zboží je maximální doba 1 měsíc.  Toto pravidlo je nadřazené měsícům garance, uvedených u produktů. Správná doba záruky dle povahy kupujícího bude uvedena na záručním listě.

 

Koncoví zákazníci, řídící se Občanským zákoníkem, reklamují zboží pouze a jen na naší provozovně ve Zlíně a to buď osobně nebo zasláním. Výjimkou je případ prodloužené záruky u nového zboží nad 24 měsíců. Tento výrobek je nutné reklamovat u autorizovaného servisu nebo u výrobce. Tato záruční doba se již neřídí Občanským zákoníkem a jedná se o pravidla výrobce. Ostatní zákaznící-podnikatelé a firmy řeší reklamace sami přímo s autorizovaným servisem daného výrobce, pokud se jedná o nové produkty. Starší a použité zboží reklamují na naší provozovně. U autorizovaného servisního střediska se zákazník-podnikatel dále řídí jejich pokyny.

U věcí použitých je uvedena záruční doba a po jejím uplynutí je do doby jednoho roku -zkrácené období- možnost uplatnit odpovědnost za vady výrobku. Přičemž prvních šest měsíců dokazuje odpovědnost za vady prodejce a dalších 6 měsíců kupující.

Záruka na použité zboží (repasované, renew, použité atd.) je v délce jednoho měsíce, pokud není uvedeno u konkrétního produktu jinak. Na použitý spotřební materiál není žádná záruka.

Záruční doba na nový spotřební materiál je stanovena pro prodej koncovému zákazníku na 24 měsíců, pro firmu je bez garance.

Záruční doba na spotřební materiál může skončit využitím užitných vlastností výrobků.

Spotřební zboží: baterie,cartridge, tonery, kabely, redukce, náhradní díly, ventilátory..

Použitá výpočetní technika může mít zamknutý BIOS, ale přitom bude vždy nainstalován operační systém.  Zamčený BIOS není možno reklamovat. Mějte toto na paměti!

 

 

Prodejce odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodejci ve smyslu § 616 o.z.

Veškeré reklamační řízení je prováděno na adrese David Pivoňka, Bratří Jaroňků 5218, Zlín, 76001

Zboží je nutno dopravit na náklady odesílatele na adresu firmy. Pokud bude reklamace uznána, náklady na dopravu dle platných přepravních tabulek České pošty a.s., budou proplaceny. Toto neplatí při neoprávněné reklamaci. Při neoprávněné reklamaci je zboží zasíláno zpět na adresu kupujícího na jeho náklady. Pokud se jedná o neoprávněnou reklamaci, zákazník o tomto bude informován emailem nebo telefonicky a na převzetí případně na dalším řešení se dále s kupujícím dohodneme emailem.

 

Zjištěnou závadu nám musíte neprodleně nahlásit s popisem výrobku, výrobním číslem, adresou zákazníka, číslem objednávky, datumem prodeje a popisem závady-dle vašich možností. Reklamace bude probíhat dle platných zákonů ČR a reklamačních podmínek výrobce reklamovaného zboží. Při reklamaci budete vždy potřebovat kopii záručního listu zboží, jehož vady jsou reklamovány. Tyto doklady ve formě kopie přiložte k výrobku společně s popisem vady.

 

 

Nepřebíráme odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, mechanickým poškozením a neodborným zásahem do výrobku, poškození živelnou pohromou, porušením evidenčních čísel, plomb apod., zanedbáním péče nebo předepsané údržby výrobku, použitím nesprávného/nelegálního programového vybavení nebo nesprávného spotřebního materiálu, škody způsobené počítačovými viry, při hardwarovém nebo softwarovém zásahu do zařízení třetí stranou-jiný servis-prodejce. Na použité baterie není záruka plné výdrže. Stav naplnění tonerových kazet / inkoustových cartridgí v použitých tiskárnách negarantujeme.

 

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době prodeje upozorněn. Na vady tohoto původu se nevztahuje a neposkytujeme odpovědnost za vady. Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na kosmetické vady výrobku jako jsou oděrky, případně drobné praskliny z důvodu jeho klasifikace jako použitého. V případě uznání odpovědnosti za vady má zákazník právo na slevu z kupní ceny nebo uvedení výrobku do stavu definovaném v kupní smlouvě nebo na výměnu věci. U výměny věci začíná doba odpovědnosti za vady platit opět od začátku. Při prodeji koncovému zákazníkovi je maximální doba pro vyřízení oprávněné reklamace stanovena na jeden měsíc, počínaje dnem odevzdání výrobku prodávajícímu nebo předáním od přepravní společností. Pokud prodávající uvede kupujícímu dobu pro vyřízení reklamace delší než jeden měsíc, musí kupující s tímto souhlasit. Při prodeji výrobku firmě na IČ je dobou pro vyřízení oprávněné reklamace doba nezbytně nutná. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy z důvodů uznání odpovědnosti za vady jen tehdy, pokud se prokáže, že prodávající o vadě věděl již při prodeji nebo pokud zboží nemá vymíněné vlastnosti, požadované kupujícím. Při reklamování nové věci má zákazník v případě uznání reklamace nárok na opravu věci do plně funkčního stavu. Pokud se bude opakovat stejná závada v průběhu záruční doby výrobku celkově třikrát, má zákazník právo na nový výrobek nebo vrácení peněz. Při výměně za nový výrobek začíná běžet nová záruční doba. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Pokud není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. Zásilka by měla být tedy v zájmu kupujícího pojistěna.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

V případě, že je zásilka od přepravce zjevně poškozena nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody), zákazník při převzetí zboží sepíše s přepravcem škodní protokol a vhodným způsobem poškození zadokumentuje (digitální fotografie), aby se předešlo případným dohadům o poškození zboží prodejcem.

Pokud dojde k převzetí zboží kupujícím, zboží se stává jeho majetkem. Když po převzetí zboží majitelem je zjištěno jeho poškození přepravou (do 3 dnů od převzetí) nebo pokud toto poškození je již zjevné na poště, je možné postupovat dvěma způsoby. Buď řešit reklamaci s poštou, to znamená vypsání reklamačního protokolu s uvedením svého čísla účtu pro finanční vyrovnání vad na výrobku, způsobených přepravou (v praxi znamená většinou vyplacení celé částky za zboží). Tento způsob znamená, že poškozený předmět zůstává ve vašem vlastnictví a od pošty dostanete finanční vyrovnání za poškození.  Druhým postupem je zboží odeslat jako reklamaci vad způsobených přepravou zpět k nám na prodejnu s tím, že reklamační protokol vypíšeme my po přijetí předmětu. V tu chvíli řešíme reklamaci zboží, které je naším majetkem a buď vám odešleme jiný kus (pokud je toto možné) nebo vracíme finance. 

Záruční doba na nový spotřební materiál je stanovena pro prodej koncovému zákazníku na 6 měsíců, pro firmu na 3 měsíce. Odpovědností za vady výrobku je vždy zkrácené období na 6 měsíců. Pro prodej na IČ – firmě na 3 měsíce.

 

Na nový spotřební materiál, tj. zboží, u kterého se počítá s životností kratší než 24 měsíců (barvicí pásky, tonery do tiskáren, tryskové hlavy, akumulátory, lampy do projektorů apod.) je dle občanského zákoníku poskytována záruka 24 měsíců pouze na funkční (výrobní) vady, nebo na vady, které prokazatelně vznikly před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena (vadná elektronika, poškození ihned po rozbalení apod.). Neznamená to však v žádném případě, že po uvedené době životnosti nebo expirační lhůtě přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá (již při jejich výrobě), že zaručené užívání výrobků bude kratší než 24 měsíců.
 
U inkoustových tiskáren je nutné provézt alespoň jeden výtisk za 14 dní případně provézt softwarové čištění tiskové hlavy. Inkoustové tiskárny se nesmí umisťovat u zdrojů tepla – topení, přímotop.. Za zaschlé tiskové hlavy a cartridge neneseme odpovědnost.  

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží. Životnost těchto produktů je u těchto produktů vždy uvedena na dodacím listě.

 

Na použité spotřební zboží není poskytována žádná garance. Příkladem je prodávaný použitý notebook u kterého nelze reklamovat stav baterie(í), protože se jedná o část notebooku, branou jako spotřební zboží. Stejně tak toner, optický válec, atd. u tiskáren. Vyjímkou je pouze předem uvedený stav tohoto zboží. U baterií se tedy jedná o výdrž, která je meřena a testována a u produktu uvedena. Pokud u zboží není tato doba-stav uveden(a), negarantujeme výdrž-stav tohoto komponentu. Spotřební zboží: baterie, cartridge, tonery, kabely, redukce, náhradní díly, ventilátory..

Při prodeji firmě nehradíme poštovné za doručení předmětu na reklamaci. A taktéž nehradíme poštovné při neoprávněné reklamaci. Zboží zaslané na reklamaci dobírkou nepřebíráme.

Reklamovat zboží může pouze osoba, které byl předmět prodán. Jakýkoliv další člověk nebo společnost, která se dále stane majitelem zboží, ztrácí u nás právo reklamovat zboží. Záruka se nepřenáší dalším prodejem.

Prodávající si vyhrazuje právo účtovat si skutečně vynaložené a řádně doložitelné náklady na vyřízení neoprávněné reklamace.

Nepřevezme-li si zákazník svou věc po vyřešení opravy, úpravy, servisu nebo jiných činností zadaných zákazníkem v objednávce/reklamačním/servisním protokolu, přičemž bylo stanoveno osobní vyzvednutí zásilky v objednávkovém/reklamačním/servisním protokolu do měsíce po telefonickém/elektronickém informování a výzvě k vyzvednutí, je naše firma. oprávněna účtovat skladné ve výši 20 Kč za každý započatý den uskladnění. Po šesti měsících bude zákazník upozorněn a poté věc prodána pro uhrazení skladovacích nákladů.

Záruční doba na provedenou opravu/úpravu zákazníkova zařízení  je tři měsíce, počítáno od odevzdání zásilky přepravní společnosti nebo osobním vyzvednutím kupujícím. O převzetí do opravy/úpravy je vystaven majiteli protokol.

Ikoustové a laserové tiskárny lze v záruční době reklamovat pouze s používáním originálních kazet-tonerů. Pokud byl v tiskárně používán neoriginální spotřební materiál, bylo zařízení provozováno v rozporu s podmínkami výrobce. Pokud již takto nebyl výrobek prodáván.

Reklamace vadných pixelů u LCD monitorů se řeší ve shodě s normou ISO 13406-2 případně dle vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, které mohou maximální možný počet deseti bodů snížit.

U použitého, renew a repasovaného zboží se záruka na vadné pixely neztahuje.

Neručíme za případnou ztrátu dat na reklamovaném zboží. Je doporučeno před reklamováním zboží provézt zálohu. Taktéž neručíme za ztrátu dat všeobecně. Garantováno a ručeno je hardwarové zařízení, nikoliv softwarový obsah, který je majetkem zákazníka.

Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na předmět-část předmětu opravy čili pouze na opravovanou vadu. Před předáním věci k opravě, která obsahuje jakákoliv data, je povinen kupující si tyto zálohovat, neboť za případnou ztrátu dat v rámci opravy neručíme. Ceník oprav najdete na našich internetových stránkách.

Vzhledem k tomu, že některé notebooky jsou přímým dovozem výpočetní techniky do ČR ze zahraničí, nemusejí mít českou klávesnici! (tzn. chybí diakritika), stejně tak mohou mít notebooky a počítače operační systém v cizím jazyce a tento systém nemusí být plně nainstalován! Je nutné jej doinstalovat a aktivovat. U renew a refurbished kusů může vzniknout odchylka v obsahu příslušenství notebooků a počítačů oproti stránkám výrobce.

U renew,remarketed,repas, nebo výprodejového zboží nemusí být dodáno příslušenství které udává výrobce. Také může chybět software či manuál, nebo může být v jiném než českém jazyce.

Veškerý software a dokumenty naleznete na internetových stránkách výrobce.

Typy zboží

1) Nové zboží

Označení pro všechny nové produkty ze standardní distribuce v rámci celého světa

2) renew

Tento typ sortimentu představuje v rámci použitého zboží naprosto jedinečnou alternativu k novým produktům. Tím, že se jedná hlavně o nevyprodané skladové zásoby výrobce, předváděcí či jiné marketingové kusy, vždy dostanete to nejlepší z aktuálního světového trhu za zlomek ceny nového zboží.

3) remarketed

Výborná volba pro všechny zákazníky, kteří preferují naprostou exkluzivitu manažerské výpočetní techniky za bezkonkurenční, výprodejové ceny. Tyto produkty pocházejí většinou z operativních leasingů či odkupů z velkých firem v rámci celého světa a projdou zároveň profesionální repasí přímo výrobcem zařízení, v rámci čehož je zajištěna maximální kvalita a následná kontrola výrobku. Repase se neprovádí pouze na baterie, které se považují za spotřební zboží a proto většinou zůstávají původní.

4) výprodej

Speciální kategorie určená pro všechny uživatele, kteří chtějí využít extrémních slev a získat tak svoje remarketed zařízení za skutečně dumpingové ceny. V rámci této kategorie můžete mimo jiné najít doprodejové (end-of-life) kusy, speciální akce, anebo zařízení v rámci jednostranně zaměřených výprodejů s jasně definovaným omezením, kategorie B s kosmetickými defekty apod.

 

5) repas

Kvalitní a prověřené produkty, které prošli důkladnou kontrolou, čištěním a případnou výměnou opotřebených komponent.

 

Úprava záručních podmínek v době rozšířené záruky

dle § 620 odst. 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Rozšířenou zárukou se rozumí prodloužení záruční doby, resp. záruční doba, jejíž běh začíná po uplynutí standardní záruční doby (tedy po uplynutí standardní záruční doby, uvedené u konkrétního produktu, od převzetí zboží zákazníkem) do uplynutí rozšířené záruční doby určené prodávajícím za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro uplatnění vad zboží v době rozšířené záruky:

a) zákazník je povinen zboží k reklamaci v době rozšířené záruky dodat kompletní a nepoškozené, jinak takové zboží nemusí být k reklamaci přijato

b) reklamace v rámci rozšířené záruky může být vyřízena opravou, případně výměnou za stejné, popřípadě kvalitativněji lepší zboží. Není-li oprava či výměna zboží možná, může prodávající poskytnout zákazníkovi slevu z kupní ceny. Způsob vyřízení reklamace je zcela závislý na vůli prodejce.

c) po řádném vyřízení reklamace v době rozšířené záruky se záruční doba již neprodlužuje ani se neposkytuje záruka nová.

 

Neoprávněná reklamace

———————————-

– nekompatibilita komponentů námi dodaných se zbývajícími komponenty zákazníkovými

– případné poškození zboží neodbornou instalací nebo kombinací s nevhodným softwarem, hardwarem

– vypršení záruční lhůty

– porušení ochranných nebo záručních pečetí pokud je výrobek má

– mechanické poškození, oxidace, nedborná instalace, neodborné zacházení obsluhy

– změnou parametrů výrobku

– zanedbáním běžné péče

– závada se projevuje u softwaru u kterého zákazník není schopen doložit legální způsob nabytí

– používáním v prostředí nevhodném anebo neodpovídající podmínkám výrobce

– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a

mechanickými vlivy kancelářskému prostřed

– zboží bylo poškozeno živly nebo elektrickou sítí

– zapojením do sítě neodpovídající ČSN

– zboží bylo používáno v rozporu s dokumentací

– pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem

 

 

U softwarového zboží se záruka vztahuje jen a pouze na čitelnost média. Odstraněním ochranného obalu nebo fólie se zákazník stává uživatelem tohoto produktu a nelze jej vrátit ani reklamovat.

Vrácení zboží

Pokud je koncový zákazník soukromá osoba (nikoliv tedy podnikatel s IČ) a objednává-li zboží formou dálkového obchodu, má právo dle odst. 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Zboží musí být nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení vzniklých po koupi. Toto se nevztahuje na zboží, které je specielně upraveno na přání zákazníka. Tímto se myslí např. úprava předem dané konfigurace, specielní softwarová vybavenost počítače a všeobecné úpravy uváděné kupujícím v poznámce k objednávce.

Zboží je povinen koncový zákazník zaslat nazpět v uvedené lhůtě – určující je datum odeslání – na adresu provozovny. Zboží zabalené do blistru/zatavené nesmí mít tento obal poškozen. Před odesláním na naši adresu prosím o zaslání emailem  formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky.

Zároveň prosíme -není povinné- o sdělení důvodu odstoupení od smlouvy. Pomůžete nám takto zkvalitnit naše služby. Zaslání na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesilateli. Po převzetí zboží vám zašleme dobropis v papírové formě dopisem nebo elektronicky v PDF formátu a vrácení peněz je podmíněno jeho podepsáním, vyplněním adresy a vašeho čísla účtu a odesláním na naši adresu David Pivoňka, Bratří Jaroňků 5218, Zlín, 76001

Peníze budou vráceny na toto číslo účtu. Vyplacení peněz nazpět je běžně do týdne, maximálně dle § 7 Občanského zákoníku do třiceti dnů od obdržení odstoupení od smlouvy a kontrole zboží zda toto odstoupení splňuje.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou. Případně zaplatit skutečné náklady pro uvedení zboží do původního stavu při prodeji. A to se týká i softwaru instalovaného v PC, notebooku a dalších zařízeních.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodejce dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.
Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodejce nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

 

Objednací podmínky

 

K objednání zboží může kupující využít jeden z následujících způsobů:

 • písemné zaslání poštou na adresu společnosti

          David Pivoňka, Bratří Jaroňků 5218, Zlín, 760 01

 • telefonicky na telefonu +420 773 906 000
 • prostřednictvím internetu přes eshop objednávkový formulář
 • emailem na adresu servis@servis-notebooku-zlin.cz

V emailové objednávce je vždy nutno uvézt:

 • Obchodní jméno kupujícího včetně IČ a telefonního spojení, nebo jen jméno a příjmení
 • Obchodní název zboží společně s ID číslem zboží
 • Počet kusů
 • Jednotkovou cenu s DPH, celkovou cenu s DPH
 • Způsob odebrání a dopravy
 • Fakturační a dodací adresu
 • Všechny další údaje vztahující se k vyřízení objednávky, které kupující považuje za důležité a to tak, aby se zamezilo jakýmkoliv nedorozuměním při plnění objednávky
 • Dodací a přepravní podmínky platí pouze pro destinace České republiky. Pro zaslání zboží mimo ČR je nutné nás kontaktovat předem pro dotaz na cenu přepravy. Ta vám bude sdělena v závislosti na váze zboží a cílové adrese a státu. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, UVEDENÉ NA WEBOVÉ PREZENTACI, JSOU PLATNÉ POUZE PRO ČESKOU REPUBLIKU

 

Dostupnost produktů:

I pokud je u zboží uvedený stav SKLADEM, nemusí být zboží fyzicky připraveno. Na reálnou dostupnost zboží se informujte.

 

Vaše osobní údaje budou použity jen pro interní potřebu a usnadnění komunikace s Vámi. Informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších Dodatků a předpisů. Údaje nebudou poskytovány třetí straně. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá naše firma. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje jsou plně zabezpečena proti zneužité. Smlouva je archivována a je na vyžádání zákazníka přístupná.

Cena objednávky je stanovena ve chvíli objednání zákazníkem. Pokud dojde ke změně v ceníku, tato se nevztahuje na již objednané zboží. Obchod může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný obchodu nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně obchodu. Taktéž negarantujeme cenu a dostupnost výrobku pokud dojde k chybě v importu dat od dodavatele zboží ve formě datové výměny. Nebo pokud se změnila značným způsobem dostupnost či cena u dodavatele zboží.

 

Přijetí zboží kupujícím od obchodu, jakož i závazná objednávka potvrzená obchodem, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.
Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povina dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem.
V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené obchodem, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany obchodu, může obchod po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží
 

 

Objednávkový formulář

Při objednání zboží je nutné vyplňovat některé osobní údaje. Poštovní adresa, telefon nebo email jsou tzv. povinné údaje. Objednavka je závazná. Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a uhradit a prodávající se zavazuje objednané zboží dodat. Pokud neuvedete svou elektronickou adresu nebo telefonické spojení, nebudeme schopni vás jakkoliv informovat o vyřízení zakázky, vaši zakázku nebudeme považovat za závaznou a objednávka tedy nebude vyřízena. Vyplněním údajů a odesláním objednávky zákazník souhlasí s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaného zboží. Po přijetí objednávky vás budeme do čtyřicetiosmi hodin informovat o přijetí a akceptace vaší objednávky a to buď emailem nebo telefonicky se sdělením čísla objednávky. V komunikaci s naší společností je potřeba toto číslo vždy uvádět. Potvrzení o přečtení emailové zprávy se považuje za potvrzení objednávky. Veškerá data v objednávkovém formuláři lze měnit až do konečného odeslání a i po odeslání opravit a to zasláním emailu s opravnými údaji k objednávce na adresu servis@servis-notebooku-zlin.cz. Toto je možno provézt do dvou hodin od odeslání objednávky.

Objednávku lze zrušit do jedné hodiny od jejího odeslání a to pouze emailem na adresu servis@servis-notebooku-zlin.cz nebo telefonicky na číslech

+420 773 906 000

Datumem prodeje v případě prodeje koncovému zákazníku se rozumí datum odevzdání zásilky přepravní společnosti. V případě vyprodání objednaného výrobku nebo části objednávky vás naše společnost kontaktuje do čtyřicetiosmi hodin od přijetí objednávky a dále bude s vámi dohodnut další postup: nabídnuta alternativa – v případě úplného vyprodání či skončení prodeje zboží, informace o nové době dodání zbozí – nově naskladňované zboží, úplné odstoupení od smlouvy – nemožnost dostát objednávky.

 

Doprava

Cena dopravy je připočítána k ceně objednávky. Cena dopravného a balného je uváděna v košíku. Cena dopravného závisí na volbě dopravce a volbě platby. Pokud není uvedena možnost dobírky v košíku, je to způsobeno buď produktem v košíku, který tuto možnost nemá nebo převýšením maximální možné částky 20 000Kč. Po dosažení této sumy v košíku je nutná platba předem nebo zálohová platba.Pokud produkt nemá cenu vyšší nežli 20 000Kč a přesto u něj není uvedena možnost dobírky, je to způsobené jeho váhou. U takových produktů je nutná platba předem. Pokud u produktu není možná ani dobírka a ani jej nelze zaslat, jedná se o extrémně těžké zboží, které je určené pouze k osobnímu odběru nebo s dopravou emailem-telefonicky po dohodě. U těžších či větších zařízení si vyhrazujeme právo prodloužení dodací doby až o 5 dní jako maximální lhůtu pro obstarání vhodného obalového a výplňového materiálu. Jedná se většinou o použité zboží vyšší váhy. Ceny dopravného jsou určeny pouze pro ČR. Pro zaslání do jiných státu neplatí forma dobírky. Dobírkou nelze posílat žádnou objednávku mimo ČR. Informace o ceně přepravného vám sdělíme dle státu, velikosti a váhy zboží.

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží a to buď v prodejně nebo od přepravce. Přechod nebezpečí škody na kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně nebo od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží, a to ve smyslu § 455 obch.zák.

U celkové hodnoty zboží v košíku nad 20 000 Kč se nepočítá přepravné. Doprava je v tomto případě zdarma.

 

Osobní převzetí

 

Osobní převzetí je možné ve Zlíně po předem domluveném čase a místě.

 

Doprava Českou poštou a.s.

 • V případě, že vás pošta nezastihne doma, budete mít uložen balík na vaší poště a ve schránce budete mít výzvu k vyzvednutí zásilky.
 • Zboží můžete zaplatit na dobírku – pokud si tuto možnost zvolíte a je uvedena –  nebo převodem.
 • Českou poštou zasíláme balíky až do váhy 30 kg.
 • Reklamace mechanického poškození z přepravy: Při převzetí zásilky si zkontrolujte její obal a převezměte pouze pokud není krabice nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat škodní protokol. Reklamací není myšleno poškození zásilky přepravou. Toto je reklamace přepravy, nikoliv výrobku. Kupující je povinen ihned po převzetí si zkontrolovat stav zásilky případně její poškození. Pokud takto neučiní, po 3 dnech od převzetí zásilky nelze uplatnit škodu způsobenou přepravou a zboží nelze reklamovat jako vadné!
 • Zboží je možné jej sledovat na webu České pošty. Po odeslání balíku vám bude zaslán kód pro zjištění pohybu zásilky po České republice. Tento kód vyplníte zde a systém vám vypíše pohyb balíku.
 • Pokud nelze vyplnit přepravu Českou poštou, ale pouze přepravní společností, tato možnost je u vašeho vybraného produktu nedostupná
 • V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím České pošty na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodejce oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodejci způsobena.

 

 

Další ustanovení

Součástí prodeje použité výpočetní techniky není žádná kabeláž ani softwarová podpora ve formě ovladačů nebo programů. Výjimkou je pokud je toto uvedeno v popisu předmětu. Vše je dohledatelné na internetu. Zařízení, které potřebuje adaptér, je prodáváno s popisem zda je nebo není tento adaptér přikládán.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost software, který není vhodný pro objednaný hardware. Pokud kupující objednává hardware se systémem LINUX, nejsme povinni instalovat veškeré ovladače zařízení, pokud daná distribuce tyto nerozpozná. V případě počítačů a notebooků je základní nastavení systému BIOS většinou v anglickém jazyce. Výrobce nevyvíjí české verze, postup nastavení lze nalézt na stránkách výrobce. Při prodeji použité výpočetní techniky je většinou u počítačových sestav a notebooků dodávána klávesnice v jiném než českém jazyce. Toto lze upravit přelepy klávesnice.

 

Ochrana osobních dat

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 • Používáním tohoto internetového eshopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek a také souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.
 • Zakoupení produktu (zboží či služby) od naší firmy (zákazníkem), dále pak položení dotazu vztahujícímu se k produktu (zboží či služby) od naší firmy. v rámci elektronické komunikace (tazatelem) jsou považovány za souhlas kupujícího s využitím podrobností ve slova smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Takovému zákazníkovi, stejně tak tazateli, není odepřeno či jinak omezeno právo jasně, zřetelně a nejlépe písemnou formou, vyjádřit svůj nesouhlas s příjmem jakýchkoliv dalších obchodních sdělení od naší firmy. Toto své právo – vyjádřit nesouhlas s příjmem – lze kdykoliv na e-mailové adrese servis@servis-notebooku-zlin.cz, kdy do předmětu (subjectu) zprávy nejlépe vypište text „STOP“.
 • Naše firma ctí povinnost ochrany soukromých dat, přesto si ale vyhrazuje právo s takovými daty nakládat v souvislosti s předmětem jejího podnikání tak, aby nedošlo k narušení práv vztahujícím se k těmto datům privátního charakteru.
 • Vyhrazujeme si právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

Poslední úprava obchodních podmínek: 14.4.2022.

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×